Ved utgangen av 2020 gjennomførte se arkitektur sertifisering som Miljøfyrtårn®.

14.06.2021 fikk vi beviset fra varaordfører Rune Bakervik. Det vil si at vi har forpliktet oss til å gjøre gode klima- og miljørettede valg, både i arbeidet med prosjektene våre, og i driften av kontoret.

I driften av kontoret betyr det at vi har gått gjennom rutinene våre for innkjøp, reiser og forbruk. Vi reduserer papirforbruket, kildesorterer og skjerper rutinene for å unngå matsvinn. Vi ønsker i størst mulig grad å benytte leverandører med godkjent miljøsertifisering, og som leverer produkter med tredjeparts miljømerking.

For prosjektene våre betyr det at vi ser på hele prosessen, fra de store grepene og de lange linjene i planfasen, til detaljfasen, med valg av tekniske løsninger, materialer, samarbeidspartnere og leverandører.

Å arbeide klima- og miljørettet som prosjekterende, handler ikke utelukkende om beregning av u-verdier og energiforsyning. Det handler også om å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, gjennom å legge til rette for gode møtesteder, tilknytning til det offentlige transportnettet, tilrettelegging for gående og syklende, å ivareta biologisk mangfold og grønne korridorer. Det handler om å ta hensyn til lokale klima- og naturforhold, som f.eks. solforhold, lokale vindretninger, elver og bekker, grunnforhold og topografi, i plasseringen av bygninger i landskapet, det handler om å velge materialer og løsninger som bidrar til et sunt inneklima, og som ikke fører til økt produksjon, unødvendig materialforbruk eller ressurskrevende driftsmetoder, og det handler om å sikre en prosess som ikke medfører unødvendige utslipp i byggets forskjellige faser.

Vi har en målsetning om at 50% av våre nye nøkkelprosjekter skal være over forskriftskravene for miljø og energi.

Vi er veldig stolte av å være et Miljøfyrtårn®, og vi ser frem til å jobbe målrettet med våre kunder og samarbeidspartnere, med klima og miljø i fokus.