Søreide Sjøfront

Søreide Sjøfront er et nytt og sentralt boligprosjekt som skal etableres som transformasjon av eksisterende i forretning, kontor og industriområde ved Prins- og Prinsessegården i Ytrebygdsvegen. Søreide sentrum er under utvikling og vekst. Forslagsstiller ønsker å bidra til at Søreide kan videreutvikles til et positivt og vitalt sentrumsområde. Ved en omregulering fra forretning, kontor og industri til sentrumsbebyggelse ønsker man i større grad å gi rom for bolig, forretning, kontor og tjenesteyting. Eiendommen har en solrik lokalisering skjermet fra vær og vind. Beliggenhet og utforming gir de beste forutsetninger for et godt og funksjonelt boligområde og sentrumsfunksjoner. Det er planlagt for inntil 200 boliger, publikumstrette aktivitet på gateplan mot sentrum og offentlig tilgjengelig sjølinje. Tiltaket vil gi beboere på Søreide bedre tilgang til strandsonen og bidra til bedre kommunikasjon fra Søreide sentrum mot sjø. Prosjektet er under utvikling og i planprosess.

Prosjektnavn

Søreide Sjøfront

Areal

42 000m2

Tiltakshaver

Søreide Sjøfront as

Fagområder

Plankonsulent, Arkitekt

Tidsrom

2012-2018