Paradis Hage

Paradis Hage ligger sentralt på Paradis, og er del av sentrumsområdet her. Paradis Sentrum er under utvikling og skal transformeres til et revitaliserende bolig- og handelssenter for nye og etablerte beboere. Paradis Hage har en sentral beliggenhet og vil fremstå som en viktig brikke i utviklingen av det nye Paradis.

Ambisjonene for Paradis Hage har vært å tilføre nye Paradis Sentrum et prosjekt hvor selvstendig identitet ivaretas og spiller sammen med omkringliggende bebyggelse, offentlige rom og gater.

Bygningskroppene vil bidra til å definere omkringliggende gatestrukturer, og markere overgangen fra det urbane i øst, til mer småskala bebyggelse i vest og nord. Det planlegges 6 etasjer i nord, langs Storetveitvegen, med gradvis nedtrapping mot sør. De øverste etasjene i hvert bygg trekkes tilbake fra formålsgrensen, og tilgjengelige takflater vil åpnes opp for etablering av takterrasser/ takhager og med mulighet for solceller. Det skal tilrettelegges for aktive fasader på gateplan for å skape vitalt byliv med varierte funksjoner. Bebyggelsen skal ikke fremstå lukket, og gårdsrommet skal være tilgjengelig (til gårdsrommet er det to universelt utformete åpninger/innganger fra Storetveitveien og to innganger via trapp fra Statsminister Michelsens veg).

Uteoppholdsarealer på gatetun og fellesarealer er av stor viktighet i prosjektet. Felles uteoppholdsarealer har stort fokus på en hensiktsmessig utforming med en tilrettelegging for alle aldersgrupper. Det skal etableres grønn vegetasjon, beplantning og positive sittegrupper.

Gress, bærbusker og blomstrende små trær skal danne en positiv ramme for beboernes fellessoner. Det er vektet en utforming som skal gi inspirasjon og oppfordre til bruk. Pergola for en mer skjermet bruk, trebenker med plantekasser, gulvsjakk og aktiviserende installasjoner skal sammen danne rammen for en allsidig og varierende bruk i positivt samspill med naboer og besøkende.

 

Se BAs artikkel: Vedtok ny utbygging på paradis

Se BTs artikkel: Tre Villaer skal bli 75 leiligheter nær Paradis Hage bygges et typisk eksempel på fortetting

Se Bergen Kommunes Vedtak: Bergen Kommunes Vedtak

Prosjektnavn

Paradis Hage

Areal

11 240m2 BRA

Tiltakshaver

Paradis Hage AS

Fagområder

ARK

Tidsrom

Pågående