Nygårdsgaten 114

Vårt arbeid med denne detaljreguleringen, omfatter mulighetsstudier for planområdet, arkitektonisk utforming av skisseprosjekt, og illustrasjonsmateriell til plansaken.

Planområdet ligger svært sentralt til i Nygårdsgaten, omkranset av arkitektonisk, og historisk betydningsfulle bygninger som Geofysisk Institutt og Florida (nå St. Paul skole), i tillegg til betydningsfulle bygg av nyere dato, som Media City Bergen, Vegvesenet og Hovedbrannstasjonen, for å nevne noen.

Eiendommen utvikles til kontorbygg for utleie. Bygningene utformes med en grad av fleksibilitet, med tanke på at arealene skal kunne tilrettelegges for leietakers behov. Hovedvekten av arealene er tiltenkt kontorarbeidsplasser, men kan tilrettelegges for mer spesialiserte funksjoner, for eksempel mot undervisning, forskning, produksjon og utvikling, i form av f.eks. undervisningsarealer, grupperom, auditorium, laboratorium, verksted og publikumsarealer.

Et overordnet konsept for bebyggelsen handler om å føye seg til høyhusaksen fra nord, med bl.a. Media City og Fylkeskommunen, med en nedtrapping mot Store Lungegårdsvannet, og den lavere bebyggelsen mot den sydlige avslutningen av Nygårdshøyden. Videre ønsker vi at bygningene fungerer som innlegg i omgivelsene som komplementerer den eksisterende bebyggelsen; Geofysisk institutt, Florida (St. Paul) og byrommet og fasadene mot gateløpet i Nygårdsgaten. Den nye bebyggelsen kan fungere som en megler mellom den eldre, lavere bebyggelsen som kan sies å representere tradisjon og vitenskap; og høyhusene, som representerer innovasjon og formidling.

Det etableres en ny gang- og sykkelvei på tvers av planområdet, som kobler sammen Fjellsiden/Kalfaret med denne siden av sentrum. I tillegg er det planlagt en videreføring av byrommet i Vestre Strømkaien, langs MCB, sørover til og gjennom planområdet. Sør for den tversgående gang- og sykkelveien vil byrommet avsluttes i et halvprivat gårdsrom, tilknyttet byrommet, men hovedsakelig tilhørende omkringliggende bebyggelse.

For å skape en åpen og inviterende fasade, og oppmuntre til bruk av byrom og gårdsrom, vil lokalene på gateplan være tilpasset publikumsrettede funksjoner, som kafé/restaurant eller mindre butikker. Alternativt, eller i tillegg, kan lokalene også ha andre publikumsrettede funksjoner som synliggjør aktiviteten i bygget, for eksempel en interaktiv utstilling eller liknende.

Det har vært vårt mål i rehabiliteringen av byggene, å bevare fasadenes integritet, og styrke geometrien og proporsjonene i fasadeuttrykket til hvert av byggene, hver for seg, og sett i kontekst av hverandre.

Et nytt mellombygg binder bygningene sammen, med felles inngangsparti til alle bygningskroppene som møtes i dette bygget.

Statens Vegvesen er et offentlig forvaltningsorgan. Som fremtidige brukere av bygningene, lå fokuset på tilrettelegging, lesbarhet og brukbarhet for besøkende, så vel som ansatte. Både strengt spesialiserte rom og funksjoner, skal fungere sammen med mer fleksible arealer og løsninger. Utformingen av planløsning og interiør forøvrig, var en dynamisk prosess mellom prosjekterende arkitekter og brukere.

UNI Research er en del av NORCE Norwegian Research Centre AS, og er et forskningsinstitutt som opererer innenfor energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. NORCE er i hovedsak eid av universitetene i Bergen, Stavanger og Agder. UNI Research har 440 ansatte, fra 34 nasjoner, med 600 forskningsprosjekter.

Prosjektnavn

Nygårdsgaten 114

Areal

27 800m2

Tiltakshaver

Nygårdsporten AS

Fagområder

Arkitekt, Plan (OPUS)

Tidsrom

pågående