Åtun Seniorbustader

se-arkitektur er engasjert som arkitekt og plankonsulent for å bistå ved utviklingen av Åtun seniorbustader på Lindås i Alver kommune.

Initiativtaker Lindås pensjonistlag ønsker sammen med forslagsstiller Vestbo BBL å møte de nasjonale forventningene om å ta ansvar for å planlegge for egen alderdom. Det er mangel på aldersvennlige boliger i på Lindås, og nærheten til Lindås nærsenter gjør dette til et attraktivt og egnet sted for slike boliger.

Det er planlagt 25 boenheter over 4 etasjer, fordelt på to bygg. Byggene er sammenkoblet med et underliggende felles parkeringsanlegg. Det er lagt vekt på god tilgang til fellesarealer utendørs, i tillegg til fellesfunksjoner innendørs, med forsamlingsrom og gjestehybel.

Visjonen er å skape et aldersvennlig og fremtidsrettet bomiljø, med god tilgang på utearealer og møteplasser. Boligene skal prosjekteres med livsløpsstandard for å tilrettelegge for at eldre skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. Fysisk aktivitet, grønne pusterom, gode bokvaliteter og fellesfunksjoner er viktige elementer ved prosjektet som helhet.

Utbyggingsområdet er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel. En stor del av grønnstrukturen og naturlige kvaliteter ved området skal videreføres.

Prosjektnavn

Åtun Seniorbustader

Areal

4 800m2

Tiltakshaver

Vestbo BBL

Fagområder

Arkitekt, plankonsulent og ansvarlig søker

Tidsrom

2020 – Pågående